Koronaguide: Tiltak, virkemidler, frister og regelverk

Koronaguide: Tiltak, virkemidler, frister og regelverk

Nye og eksisterende tiltak og krisepakker for næringslivet blir iverksatt og oppdatert fortløpende, men det kan være vanskelig å følge med på den store informasjonsstrømmen. Derfor har vi satt sammen en oversikt med kilder på tiltak, virkemidler og endringer i frister og regelverk.

Vi anbefaler også denne oversikten på nettstedet Shifter.no, som løpende oppdaterer viktige krisetiltak for startups, gründere, selvstendig næringsdrivende og innovatører.

Innovasjon Norges krisetiltak for norske bedrifter oppdateres fortløpende på deres samleside. 
Her er noen utvalgte tiltak:

 • Avdragsutsettelse på lån
  Anledning til å søke avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge, i hovedsak ett års avdragsutsettelse. Les mer og søk her. 
 • Lavere renter, krav til sikkerhet og hensyn til forsinkelser
  Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån (inkluderer blant annet Innovasjonslån og Oppstartlån). Det åpnes for innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn normalt.
 • Kommersialiseringstilskudd – fase 1 og oppstartfinansiering
  Oppstartlånet øker fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner. Det stilles ikke økte krav til kausjon eller egenkapital. Rentefri periode økes til to år og seks måneder. Kravet til annen kapital reduseres betydelig. For kommersialiseringstilskudd økes andelen tilskudd Innovasjon Norge kan gi, fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene, og dekker nå høyere andel interne kostnader og lønn.
  Oppstartsbedrifter som har mottatt Kommersialiseringstilskudd får også mulighet til å motta Oppstartlån, og gjelder både eksisterende og nye kunder. Tidligere har det bare vært mulig å motta støtte fra en av ordningene. 
 • Innovasjonskontrakter og Miljøteknologiordningen
  Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter er det nå åpent for forprosjekter. Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres.
 • Kommersialiseringstilskudd – fase 2
 • Dette tilskuddet er for gründere og oppstartsselskaper med forretningsidé som representerer noe nytt i markedet. Tilskuddet er beregnet på bedrifter som har kommet et stykke på vei i kommersialiseringsfasen og har en bærekraftig forretningsmodell på plass. I motsetning til kommersialiseringstilskudd fase 1 er det her krav om at bedriften har en ekstern investor med på laget. Maks tilskuddsbeløp er på kr. 750.000,- og kan dekke inntil 75 % av godkjente kostnader.  
 • Ekstraordinært innovasjonstilskudd
 • Dette er en helt ny tjeneste myntet på SMB-bedrifter som har potensiale til å vokse. Tilskuddene skal bidra til at bedriftene kan videreføre gode innovasjonsprosjekter, eller legge til rette for nye utviklingsprosjekter.

Disse aktivitetene kan inngå i et innovasjonsprosjekt:

 • Strategiutvikling
 • Kompetanseutvikling – opplæring, konsulentbistand, innovasjonsrådgiving og innovasjonsstøtte
 • Forstudier/-prosjekt
 • FoU-aktiviteter
 • Investeringer
 • Innføring av nye produksjons- og distribusjonsmetoder, og implementering av nye organisasjonsmetoder.

Innovasjon Norge kan finansiere inntil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag, enten ved bruk av tilskudd eller ved å kombinere tilskudd og lån.

Oppdatert informasjon og aktuelle råd har de på denne samlesiden.
Her er en kort oppsummering:

 • Nye og eksisterende prosjekter
  Forskningsrådet er behjelpelige vedrørende komplikasjoner/endringer som følge av koronasituasjonen, og oppfordrer til å ta kontakt. Det åpnes for prosjektendringer via «Mitt nettsted». Dersom prosjektansvarlig ikke kan gjennomføre prosjektet som planlagt, på grunn av konsekvenser Korona-viruset gir, gjelder klausul om force majeure. Forskningsrådet ønsker at påbegynte prosjekter blir fullført i størst mulig grad. Mer informasjon om forskningsprosjekter finnes her. 
 • Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN)
  Forskningsrådet har startet løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og vil bevilge nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av 2020. Det er i overkant av 1,2 milliarder kroner for nye IPN-prosjekter i år og rammen blir løpende vurdert.
 • Søknadsfrister utsatt
  Søknadsfrist for alle utlysninger er utsatt til 20. mai kl 13.00. Utlysningen av Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt (Fellesløftet) er utsatt til 2021. Søknadsbehandlingen for 2020 skal forhåpentligvis være avsluttet før jul, slik at midlene kan settes i omløp så tidlig som mulig i 2021.
 • Horisont 2020-utlysninger
  EU utsetter søknadsfristene for de fleste utlysninger i perioden 17. mars og frem til 15. april. Dette gjelder ikke IMI og EIC-pilotutlysninger. Mer informasjon på EUs nettside Funding and Tenders Portal
 • SkatteFUNN
  Søknader vil behandles i løpet av tre uker frem til sommeren. SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse gjennom en ny SkatteFUNN-søknad i starten av 2021. Fra og med 2020 settes fradragsprosenten til 19 prosent for alle bedrifter, uavhengig av størrelse på selskapet.

Siva mobiliserer innovasjonsselskapene og har bedt om økt finansiering av næringshager og inkubatorer for å støtte små og mellomstore bedrifter. Siva publiserer fortløpende nyheter om tiltak på deres nettsider.

 • Fjerner krav om innovasjonsstøtte til små og mellomstore bedrifter
  Siva fraviker kravet om minimum 25% egenfinansiering fra målbedrifter og inkubatorbedrifter som nå er og blir rammet rammet av COVID-19. Dette betyr at mål- og inkubatorbedriftene som er rammet kan få inntil 100% rabatt på innovasjonsstøttetjenester. 
  Les mer her. 

Siste nytt fra Sjøfartsdirektoratet knyttet til koronaviruset og de eventuelle utfordringene dette gir for skipsfarten er tilgjengelig på direktoratets temaside. 

Kystverkets temaside om koronasituasjonen og sjøtrafikken finner dere her.

All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og fly. Det betyr at havner, i tillegg til flyplasser og grenseoverganger, holdes åpne for denne typen trafikk.

 • Dersom det er mistanke om sykdom, eller hvis karantene eller lignende medfører utfordringer for mannskapsskifte eller skipets operasjoner, kan direktoratet kontaktes direkte via sentralbordet på telefon +47 52 74 50 00 (som gir tilgang til beredskapstelefon utenom arbeidstid).
 • Alle fartøy som skal gjøre registreringer i SafeSeaNet må nå bekrefte at det ikke er påvist eller mistanke om smitte om bord, og at de ikke kommer fra et område med utbredt smitte.
    • Dersom skipet ikke kan bekrefte dette, skal varsel
     gis til Vardø sjøtrafikksentral på 78 98 98 98.
    • Bistand ved håndtering av smittede eller mistanke om smitte
     gis av helsemyndighetene på 21 07 63 48 (smittevernvakta)

Informasjon og svar på arbeidsgiverrelateterte spørsmål som permittering, sykepenger, reise, karantene, arbeidstid og annet i sammenheng med koronaviruset er tilgjengelig på NHOs samleside for koronasituasjonen.

Medlemmer av NHO/Norsk Industri kan også få informasjon og hjelp via

 • Chat (kl. 08:00-20:00): Logg deg inn på arbinn.no. Velg kontakt, chat og spørsmål om korona.
 • E-post: advokat@norskindustri.no
 • Telefon (08:00-16:00): tlf. 23 08 88 88.

Norsk Industri har en oppdatert industrianalyse for norsk industri, og etterlyser sterkere tiltak rettet mot konkurranseutsatte sektorer. De har også informasjon og juridiske råd om kontrakter og innvirkningen av force majeure og permitteringer samt råd til hvordan bedriften ikke skal stoppe opp i tillfelle koronasmitte. Les mer på Norsk Industri sin samleside.    

Trøndelag fylkeskommune har etablert et samhandlingsråd for næringsliv, politikk og offentlig sektor. Fylkeskommunen har oppdatert informasjon om regionale tiltak og offentlige tjenester på denne siden.

 • BIO Trøndelag: Bedriftsintern opplæring
  Fylkeskommunen legger ni millioner kroner i den fylkeskommunale ordningen «BIO Trøndelag 2020». Trønderske småbedrifter og enkeltpersonsforetak kan søke om midler til bedriftsintern opplæring (BIO). Ordningen er et tiltak for å styrke kompetanse for å møte omstillingsbehov og motvirke en krevende markedssituasjon som følge av koronasituasjonen. Ordningen skal utvikles i samarbeid med næringslivet og kompetanse-tilbyderne i Trøndelag. Les mer her. 

Løpende informasjon fra Fylkesmannen i Trøndelag finnes her

Mange arbeidsgivere blir nødt til å permittere ansatte som følge av koronasituasjonen. På NAVs samleside finnes oppdatert informasjon for arbeidsgivere og arbeidstakere, samt informasjon om tiltak for selvstendig næringsdrivende. Se også:

Viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen oppdateres på denne samlesiden. 

Du finner også viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen her.

Regjeringen skal legge frem krisepakker i tre faser (hastetiltak, målrettet for særskilt hardt rammet og for langsiktig aktivitet) for å motvirke de negative konsekvensene virusutbruddet får i næringslivet. Shifter.no har laget en god oversikt over krisepakker og tiltak, og oppdaterer oversikten fortløpende. Noen konkrete tiltak er:

 • Kontantstøtte-ordning
  foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon:
  1. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik:
   Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent
  2. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:
   Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent. Les mer her.
 • Statlige lån og garantier til små og mellomstore bedrifter
  Ordningen skal bidra til at bedrifter som har likviditetsmangel som følge av virusutbruddet, kan få banklån på inntil 50 millioner kroner per bedrift og med maksimalt 3 års løpetid. Les mer her.
 • Merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for selskaper
  Tiltakene innebærer utsettelse og lettelse i merverdiavgiften, og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for selskaper. Les mer her.
 • Rett til dagpenger ved permittering i påsken
  Regjeringen opphever særregler slik at permitterte får dagpenger i påsken. Les mer her.
 • Endringer i permitterings- og dagpengeregelverket
  permitterte, arbeidsledige og arbeidsgivere får nå mer kompensasjon med nye regler. Les mer her.

Følg helsemyndighetenes gjeldende råd for å begrense omfang av smitte og sykdom.

Se også Arbeidstilsynets veiledning om tiltak for arbeidsgivere.

Related Posts

Har din bedrift ambisjoner om internasjonal vekst? Bli med på workshop!

Innovasjon Norge inviterer til digital workshop om Internasjonal markedsutvikling.

CONTINUE READING

Bli med på studietur til Raufoss!

I samarbeid med SINTEF arrangerer NCE Aquatech Cluster, Fornybarklyngen, Ocean Autonomy og MIDSEC...

CONTINUE READING

Utsatt! Studietur til Raufoss: Automatisert produksjonsteknologi

Den opprinnelig planlagte turen til Raufoss utsettes på ubestemt tid grunnet Covid-19. Vi jobber...

CONTINUE READING