The capital of technology needs Nyhavna

The capital of technology needs Nyhavna

Nyhavna is a historic opportunity to develop local business based on technology and solutions for a modern zero-emission society. The quality program seems to shy away from this possibility.

– Det er utgitt flere rapporter om Nyhavna de siste årene. De fleste av rapportene peker på muligheten for næringsvirksomhet, forskning og utvikling, skriver kronikkforfatterne.
Photo: Trondheim Port Authority

This op-ed is written by Eirik Hovstein, chairman of the board in the Ocean Autonomy Cluster and Olav, Rygvold, chairman of the board in RENERGY – Renewable Energy Cluster. It was published in the Norwegian newspaper Adresseavisen October 1st 2020.

Article in Norwegian below:

Mulighetene Nyhavna gir for å utvikle næringsvirksomhet med grunnlag i bærekraftig byutvikling, er unik i Norge. Dessverre ser det ut til at disse mulighetene blir dårlig ivaretatt i det foreslåtte kvalitetsprogrammet for Nyhavna. Ambisjonen om nullutslipp er god, men den helhetlige tilretteleggingen for innovasjon og bærekraftig verdiskapning mangler.

Mer enn bare «kulturnæring»

Kvalitetsprogrammet har fire temaprogram som skal ligge til grunn for alle planer i området. De omhandler kulturminner, miljøoppfølging, utforming av offentlige rom – og det som i kvalitetsprogrammet kalles «kulturnæring». Vi stiller spørsmålstegn ved begrepet «kulturnæring», som omfatter kultur, industri og næringsliv i den framtidige bydelen. Næring er viet skuffende lite plass sammenlignet med kultur, og det er mildt sagt overraskende at kvalitetsprogrammet ikke inneholder en ordentlig drøfting rundt dette.

Det er utgitt flere rapporter om Nyhavna de siste årene. De fleste av rapportene peker på muligheten for næringsvirksomhet, forskning og utvikling. I kvalitetsprogrammet er derimot disse mulighetene visket ut. Kultur skal selvsagt ha en viktig rolle i den fremtidige bydelen, men programmet burde være bedre balansert mot behovene til det næringslivet som ikke faller inn under kulturbegrepet. Vi vil ikke hisse til en kamp mellom kultur og næring, men sterkt oppfordre til at virksomheter innenfor teknologi og innovasjon blir tillagt en rettmessig plass i utviklingen av Nyhavna.

Pilothavn på Nyhavna

Trondheim Havn har en nøkkelrolle på Nyhavna, og de er offensive i utvikling av løsninger for maritim elektrifisering og digitalisering. Blant annet tilrettelegger Trondheim Havn for løsninger med mer miljøvennlige fartøyer og autonomi, som skal utvikles og prøves ut i Trondheim. Innovative maritime virksomheter som Selfa Arctic og Ocean Tech er sterke bidragsytere til næring på Nyhavna. Sammen med NTNU, Sintef og en rekke andre virksomheter er de del av et voksende og verdensledende miljø innen havromsteknologi i Trondheim.

Selfa Arctic, Ocean Tech og resten av miljøet er helt avhengige av nærhet til sjøen for pilotering og utvikling av miljøvennlige maritime løsninger. Med inkludering, forutsigbarhet og tilrettelegging er det stort potensial for å benytte denne kompetansen til å skape ny industriell virksomhet. Skal Trondheim fortsatt kunne kalle seg teknologihovedstad må det satses på infrastruktur for utvikling og testing av havromsteknologi. Deler av Nyhavna må derfor utvikles til et fullskala laboratorium for utprøving av ny teknologi for det maritime grønne skiftet. Nyhavna kan bli kimen til lokal næringsutvikling som kan tiltrekke seg nye virksomheter og gi arbeidsplasser.

Trondheim sitter på løsningen

Nyhavna er «greenfield» – en bydel som i praksis skal bygges opp fra bunnen av – og bør være en nasjonal og internasjonal drivkraft for å utvikle teknologier og løsninger i grensesnittet mellom energikrevende havneområder og omliggende bydeler. Mål om nullutslipp setter nye krav til energisystemet som skal dekke havna og bydelen. Eksempler på dette er smarte energiløsninger i bygg med bruk av kunstig intelligens og microgridløsninger der byggene produserer energi. I tillegg vil land – og ladestrøm kreve kostbar infrastruktur og robuste energisystemer.

Mange aktører kommer til å delta i planlegging og utbygging av Nyhavna; energiselskaper, konsulenter, utbyggere, entreprenører, arkitekter og et stort antall tekniske leverandører. Her vil det være store muligheter for utvikling og næringsvirksomhet innen nullutslippsteknologi for bygninger, transport og installasjoner. Trondheim er i besittelse av et næringsliv og FoU-miljø i verdensklasse innen fornybar energi og havromsteknologi. Skal denne kunnskapen benyttes til bærekraftig byutvikling, er det helt nødvendig å trekke inn kompetente miljøer i planleggingen av Nyhavna som nullutslippsområde. Vi mener det er et politisk ansvar å tydeliggjøre og sikre at dette skjer, og hindre at iveren etter å sette i gang boligbygging blir styrende.

Bærekraftig verdiskaping

Trondheim har innovative og modige aktører som baner vei for det grønne skiftet. Gjennom blant annet Bærekraftsnettverket og prosjekter som +CityxChange bidrar Trondheim kommune til å utvikle og teste smarte, grønne energiløsninger for fremtiden. Virksomheter som Trondheim Havn, NTNU og Sintef bidrar sammen med næringslivet og kommunen til å utvikle og implementere ny teknologi som bidrar til intelligente og bærekraftige energi- og transportsystemer.

Bynære havneområder som Nyhavna er sentrale i morgendagens nullutslippssamfunn. Havnene er viktige knutepunkter for gods og passasjerer, og fremtidens havner vil bidra til positiv byutvikling gjennom blant annet reduserte klimagassutslipp og mer miljøvennlig næringsvirksomhet. Nyhavna byr på en helt unik mulighet til å bruke Trondheims verdensledende kompetanse for å ytterligere styrke de maritime og teknologiske næringene. Vårt ønske er at Nyhavna blir en kjerne til bærekraftig verdiskaping, der både kultur, innovasjon og teknologiutvikling får rom til å prege bybildet.

Lar vi denne muligheten gå fra oss?

Related Posts

Nyhavna should become Trondheim’s digital playground

Developing parts of Nyhavna for the future growth in ocean technology will strengthen Trondheim’s...

CONTINUE READING

Norway's "Silicon Harbor" Takes Shape on Nyhavna

Trondheim, a city with a rich technological legacy, is poised to establish Nyhavna as Norway's...

CONTINUE READING

Breach VR: Reality is cross-platform

Extended Reality technologies (XR) allows users to be immersed into a virtual world, or merging the...

CONTINUE READING